3/25/20

Từ vựng tiếng Đức A1 : Chủ đề xin chào

Từ vựng tiếng Đức A1 : chủ đề lời chào -  die Begrüßung, die Begrüßungen       TIẾNG ĐỨC TIẾNG VIỆT ...

Từ vựng Tiếng Đức cơ bản : Cấp độ 1

Từ vựng tiếng Đức cơ bản Học từ vựng Tiếng Đức như thế nào cho hiệu quả?.  Sách từ vựng Tiếng Đức theo chủ đề nên chọn sách nào?.  T...

3/16/20

218 tính từ thể hiện sự tích cực trong tiếng Đức

Nếu bạn muốn trình bày một sản phẩm theo cách tích cực hoặc muốn mô tả một người hoặc đồng nghiệp một cách thân thiện từ những từ vựng tiến...